UWAGA! UWAGA!!! ➡️KONKURS ⬅️
Do wygrania:
Blender kielichowy CAMRY CR 4058

Aby wziąć udział w konkursie należy:

Polubić stronę Podróż w kulinaria oraz Adler Europe https://www.facebook.com/adlereurope/
👉Udostępnić post konkursowy ( ze statusem publiczny )
👉W komentarzu zaprosić trzy osoby do konkursu
👉Napisać co przygotowałbyś za pomocą wybranego sprzętu – niech poniesie Cię wyobraźnia 😉

Zabawa/ Konkurs trwa od 04.05.2018 do 18.05.2018 do godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 20.05.2018r.
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin konkursu z dn. 04.05.2018 r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook jest Podróż w kulinaria.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem Podróż w kulinaria.
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 10. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 11. Uczestnik konkursu :
 12. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 13. Uczestnik oświadcza, że:
 14. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 15. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 16. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
 17. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 18. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 19. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest towar wymieniony w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Podróż w kulinaria

 1. Miejsce, czas i zasady Konkursu
 2. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Podróż w kulinaria
 3. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Podróż w kulinaria – trwa od 04.05.2018 do 18.05.2018, godz. 23:59.
 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 5. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania zawartego w poście konkursowym oraz zaproszenie do zabawy 3 osób i opublikowanie go w formie komentarza, pod linkiem: www.facebook.com/podrozwkulinaria oraz polubienie profilu www.facebook.com/adlereurope i www.facebook.com/podrozwkulinaria. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pomysłu na przepis, który można przyrządzić za pomocą wybranego sprzętu wskazanego pod postem. Praca konkursowa ma być wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich.
 6. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jeden komentarz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania odpowiedzi w serwisie Facebook pod adresem: Podróż w kulinaria Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dalsze publikowanie przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika w ramach konkursu utworu, stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego przez Uczestnika.
 8. Organizator dokona oceny kreatywnych prac zawartych w komentarzach i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u pod adresem: Podróż w kulinaria
 9. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem: Podróż w kulinaria
 10. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 11. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
 13. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin na fanpage’u Podróż w kulinaria wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 14. a) imię i nazwisko
 15. b) numer telefonu
 16. c) adres korespondencyjny
 17. d) adres e-mail
 18. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 19. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie w odpowiedzi na komentarz konkursowy
 20. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 21. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 9. f) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 5. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej
 6. Wszelkie prawa intelektualnie (a w szczególności prawo własności przemysłowej oraz prawa autorskie) do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności przemysłowej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
 7. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 8. b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 9. Zwycięzca konkursu (tj. każda osoba, która otrzymała za swoją pracę konkursową nagrodę) przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby) związane z przedłożoną pracą konkursową na wszelkich znanych w dniu przekazania pracy konkursowej polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej, jak również upoważnia Organizatora do posługiwania się pracą konkursową we wskazanym powyżej zakresie we wszystkich jego materiałach. Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia powyższych uprawnień na Fundatora.
 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kontakt@podrozwkulinaria.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem Podróż w kulinaria.
 12. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 13. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 14. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku.
 15. Postanowienia końcowe
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2018 r.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej Podróż w kulinaria
 19. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz odprowadzona przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Obowiązek odprowadzenia podatku spoczywa na organizatorze. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie organizator.
 20. W przypadku opisanym w ust. 4 powyżej, zwycięzca zobowiązany jest wypełnić protokół odbioru nagrody zawierający wszelkie dane zwycięzcy umożliwiające odprowadzenie należnego podatku przez organizatora. Wypełnienie protokołu odbioru oraz dostarczenie go organizatorowi przez zwycięzcę stanowi warunek otrzymania nagrody.

 

Categories: Recenzje

Leave a Reply


Recent Recipes

,,Błękitna Laguna’’

Posted on Lut - 4 - 2015

28 komentarzy

,,Cukinia w tropikach”

Posted on Lut - 4 - 2015

2 komentarze

Recent posts

Sernik pistacjowy

Posted on Mar - 28 - 2024

0 Comment

,,Ciasto wiosenne szpinakowe”

Posted on Mar - 28 - 2024

0 Comment

Deser makowy HELIO 

Posted on Gru - 15 - 2023

0 Comment

Ciasto Balladyna

Posted on Gru - 14 - 2023

0 Comment